Regulamin Sklepu

Strona główna » Regulamin Sklepu

Sklep internetowy Wiśniowy Składzik, działający pod adresem wisniowyskladzik.pl, prowadzony jest przez: Wiśniowy Składzik Marek Wiśniewski, z siedzibą w Pszennie przy ul. Fabryczna 7 m.4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  - nr NIP 8840013658, nr Regon 890544191. Adres kontaktowy: Wiśniowy Składzik Marek Wiśniewski, Pl. Westerplatte 4 lok 1, 50-341 Wrocław

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.wisniowyskladzik.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-line;

I.        Przyjmowanie i realizacja zamówień.

        1.        Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.wisniowyskladzik.pl

        2.        Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

        3.        Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.wisniowyskladzik.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

                   a.        System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

                  b.        Procesor: 1 GHz

                   c.        RAM: 1 GB pamięci RAM

                  d.        Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

                  e.        Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

                    f.        Sterowanie: klawiatura, mysz

                  g.        Opcjonalnie: słuchawki

                  h.        Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

                    i.        Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

        4.        Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://wisniowyskladzik.pl/index.php?route=account/register, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin.

        5.        Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.  Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

        6.        W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

                   a.        wyboru zamawianych towarów,

                  b.        wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

                   c.        wyboru sposobu płatności.

 

        7.        W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

        8.        W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

                   a.        częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

                  b.        anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

        9.        Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

II.        Zmiany w zamówieniach.

        1.        Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest telefonicznie.

        2.        Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III.        Ceny towarów.

        1.        Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

                   a.        podawane są w złotych polskich,

                  b.        zawierają podatek VAT,

                   c.        nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

                  d.        nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

        2.        Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

        3.        Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

        4.        Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

        5.        Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach Pomocy w sekcji "dostawa".

IV.        Czas realizacji zamówienia.

        1.        Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

        2.        Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej.

        3.        Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

        4.        Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

        5.        Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V.        Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

        1.        Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

                   a.        przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

        2.        Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

        3.        W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

VI.        Reklamacje.

        1.        Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

        2.        Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

        3.        W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór na odwrocie faktury). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

        4.        Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

VII.        Prawo odstąpienia od umowy.

        1.        Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W Sklepie wisniowyskladzik.pl Klient, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.  Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

        2.        Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek).

        3.        Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie (wzór oświadczenia na odwrocie faktury) na adres:
Wiśniowy Składzik Marek Wiśniewski pl. Westerplatte 4/1 50-341 Wrocław
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

        4.        Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

VIII.        Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

        1.        W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

        2.        Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

        3.        W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:

a.     nadpłata przekraczająca 5,00 (słownie: pięć) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych w punktach 1 i 2,

b.    nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 (jeden) zł, a 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie,

c.     nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6(sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

        4.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX.        Dane osobowe.

        1.        Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie wisniowyskladzik.pl  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

        2.        Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

        3.        W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

        4.        Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

X.        Postanowienia końcowe.

        1.        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a wisniowyskladzik.pl.

        2.        Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

        3.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

        4.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

        5.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

        6.        Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.wisniowyskladzik.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

 .      Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

a.     Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.wisniowyskladzik.pl.

b.    Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

        7.        Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

        8.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

        9.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.07.2013r.

      10.        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wisniowyskladzik.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.